Oude begraafplaats
De Pinkel
logo

     Begin van de begraafplaatsTot medio 1870 werd in Rheden begraven rond de Dorpskerk. Deze begraafplaats raakte vol. Er werd een aanvraag gedaan voor een nieuwe begraafplaats te stichten aan de Pinkelseweg. Dit op een stuk grond dat al in eigendom was van de kerk van Rheden. De oude begraafplaats bevond zich voor het grootste deel aan de achterzijde van de kerk. Op de kadastrale kaart van 1817 is de begraafplaats aangeduid met 327.

kaart

kadastraal nr. omschrijving eigenaar en gebruiker
325 bouwland Pastorie van Rheden
A. Boerboom
326 kerk en toren De Kerkgemeente van Rheden
327 kerkhof idem
328 school idem
329 erf en huis Pastorie van Rheden
Klaas de winkel
330 bouwland idem
317 erf en huis Pastorie van Rheden
Godefriedus Wielhezen
318 weiland idem
319 bouwland idem

De Kerk heeft nummer 326 en de eerste school met 328. Geplaatst in een hoekje van 327.
Op 12 november 1870 ontving de Kerkenraad een brief van Burgemeester en wethouders van Rheden waarin toestemming werd verleend voor het openen van nieuwe bijzondere begraafplaats aan het toenmalige Melkpad:

Aan Heeren Kerkvoogden der Herv. Gemeente Rheden.
Rheden 12 November 1870. No 92 Begraafplaatsen.

Wij hebben de eer u te mogen berichten dat wij met genoegen van uw voorstel om te Rheden op Sectie D no.94 eene bijzondere begraafplaats aan te leggen en u toestemming daartoe te verleenen ingevolge het bepaalde bij art. 14 van de wet op de begraafplaatsen, onder voorwaarde door u zoodra doenlijk voldaan wordt aan de bepaling van art.18 der wet en aan de bepalingen van de hierbij gaande verordening.

W.G. Burgemeester en wethouders van Rheden.

Op 7 december 1870 werd de nieuwe begraafplaats geopend op een stuk bouwlandgroot ruim 49 are, bekend onder kadastraal nummer D94, aan het Melkpad nu een inrit naast huisnummer 2 aan de Pinkelseweg.


kaart

kadastraal nr.
Sectie D
omschrijving eigenaar en gebruiker
90 bouwland Jan van Zadelhoff
91 bouwland St Petersgasthuis Arnhem
92 bouwland De pastorie van Rheden
93 bouwland Jan Eskes
94 bouwland De Kerk van Rheden
95 bouwland Willem Bergerkaart

Op de datum van opening werd op last van de provinciale Staten van Gelderland de begraafplaats bij de Dorpskerk voor gesloten verklaard.
In 1870 zijn op de oude begraafplaats bij de kerk nog 48 personen begraven en op de nieuwe 5 personen. De enige steen uit dat jaar die nog aanwezig is, is van Gijsbertus Hendrik Derksen geboren op 1 november 1870 en gestorven op 31 december 1870. De stenen van de 4 eerder begraven mensen uit dat jaar ontbreken.